تنظیمات
127
Pavlic Harness(B16

Pavlic Harness(B16: این ارتز در درمان و بهبود دررفتگی های مفصل ران CDH برای نوزادان تجویز می شود.

125
Scotish Rite(B15

Scotish Rite(B15: این ارتز در درمان بیماری پرتس perthesis ودررفتگی مفصل ران تجویز می شود.

124
Scotish Rite(B14

Scotish Rite(B14: این ارتز در درمان بیماری پرتس perthesis ودررفتگی مفصل ران تجویز می شود.

127
HKAFO(B13

HKAFO(B13: این ارتز علاوه بر محدودیت های حرکتی که ارت KAFO .فراهم می کند بخاطر داشتن مفصل هیپ حرکات ران و لگن را هم تا...

125
KAFO(B12

KAFO(B12: این ارتزهاعلاوه بر محدود کردن مفاصل مچ پا حرکات جانبی مفصل زانو همچنین جلوگیری از عقب زدن زانو Genu Recurvatum وثبات زانو را فراهم...

142
KAFO(B11

KAFO(B11: این ارتزهاعلاوه بر محدود کردن مفاصل مچ پا حرکات جانبی مفصل زانو همچنین جلوگیری از عقب زدن زانو Genu Recurvatum وثبات زانو را فراهم...

132
Leather shoe insert(B10

Leather shoe insert(B10: کفی طبی چرمی برای جلوگیری و یا عوارض ناشی از صافی کف پا و یا سایر دفورمیتهای کف پا تجویز می شود.

130
U.C.B.L(B9

U.C.B.L(B9: این کفی ترموپلاستیکی با قالبگیری از پا custom mold برای جلوگیری و بهبود صافی کف پا و همچنین در کاهش و درمان پلانتاژفاشیاتیس در...

131
(Siliconshoe insert)silicon heel pad(B8

(Siliconshoe insert)silicon heel pad(B8:کفی و پد پاشنه ی سیلیکونی با دو قسمت سیلیکونی با نرمی متفاوت به درمان دردهای پاشنه و خار پاشنه و در...

151
High top shoe(B7

High top shoe(B7: کفش طبی علاوه بر حفاظت پا نقش مهمی درجلوگیری از برگشت تغییرشکل های اصلاح شده پا و اصلاح دفورمیتی پا را دارد.علاوه...

قالب دکتر