تنظیمات
3
Pavlic Harness(B16

Pavlic Harness(B16: این ارتز در درمان و بهبود دررفتگی های مفصل ران CDH برای نوزادان تجویز می شود.

2
Scotish Rite(B15

Scotish Rite(B15: این ارتز در درمان بیماری پرتس perthesis ودررفتگی مفصل ران تجویز می شود.

2
Scotish Rite(B14

Scotish Rite(B14: این ارتز در درمان بیماری پرتس perthesis ودررفتگی مفصل ران تجویز می شود.

3
HKAFO(B13

HKAFO(B13: این ارتز علاوه بر محدودیت های حرکتی که ارت KAFO .فراهم می کند بخاطر داشتن مفصل هیپ حرکات ران و لگن را هم تا...

4
KAFO(B12

KAFO(B12: این ارتزهاعلاوه بر محدود کردن مفاصل مچ پا حرکات جانبی مفصل زانو همچنین جلوگیری از عقب زدن زانو Genu Recurvatum وثبات زانو را فراهم...

3
KAFO(B11

KAFO(B11: این ارتزهاعلاوه بر محدود کردن مفاصل مچ پا حرکات جانبی مفصل زانو همچنین جلوگیری از عقب زدن زانو Genu Recurvatum وثبات زانو را فراهم...

2
Leather shoe insert(B10

Leather shoe insert(B10: کفی طبی چرمی برای جلوگیری و یا عوارض ناشی از صافی کف پا و یا سایر دفورمیتهای کف پا تجویز می شود.

2
U.C.B.L(B9

U.C.B.L(B9: این کفی ترموپلاستیکی با قالبگیری از پا custom mold برای جلوگیری و بهبود صافی کف پا و همچنین در کاهش و درمان پلانتاژفاشیاتیس در...

2
(Siliconshoe insert)silicon heel pad(B8

(Siliconshoe insert)silicon heel pad(B8:کفی و پد پاشنه ی سیلیکونی با دو قسمت سیلیکونی با نرمی متفاوت به درمان دردهای پاشنه و خار پاشنه و در...

4
High top shoe(B7

High top shoe(B7: کفش طبی علاوه بر حفاظت پا نقش مهمی درجلوگیری از برگشت تغییرشکل های اصلاح شده پا و اصلاح دفورمیتی پا را دارد.علاوه...

قالب دکتر