تنظیمات
931
Philadelphia(C3

Philadelphia(C3: این ارتز علاوه بر محدودیت شدید گردنی ،حرکات چرخشی و جانبی سر و گردن را هم محدود می کند و درآسیب های شدید گردنی...

1485
Semi Rigid Collar(C2

Semi Rigid Collar(C2: گردنبند نیمه سخت در درمان آرتروز مهره های گردنی ،درمان التهاب دیسکهای بین مهره ای و درمان کشیدگی و آسیب های گردنی...

924
Soft collar(C1

Soft collar(C1: گردنبند طبی نرم در اسپاسمهای عضلانی ناحیه گردن،دردهای گردنی،آرتروز و آسیب های گردنی تجویز می شود.

1261
Pavlic Harness(B16

Pavlic Harness(B16: این ارتز در درمان و بهبود دررفتگی های مفصل ران CDH برای نوزادان تجویز می شود.

966
Scotish Rite(B15

Scotish Rite(B15: این ارتز در درمان بیماری پرتس perthesis ودررفتگی مفصل ران تجویز می شود.

966
Scotish Rite(B14

Scotish Rite(B14: این ارتز در درمان بیماری پرتس perthesis ودررفتگی مفصل ران تجویز می شود.

988
HKAFO(B13

HKAFO(B13: این ارتز علاوه بر محدودیت های حرکتی که ارت KAFO .فراهم می کند بخاطر داشتن مفصل هیپ حرکات ران و لگن را هم تا...

1071
KAFO(B12

KAFO(B12: این ارتزهاعلاوه بر محدود کردن مفاصل مچ پا حرکات جانبی مفصل زانو همچنین جلوگیری از عقب زدن زانو Genu Recurvatum وثبات زانو را فراهم...

1086
KAFO(B11

KAFO(B11: این ارتزهاعلاوه بر محدود کردن مفاصل مچ پا حرکات جانبی مفصل زانو همچنین جلوگیری از عقب زدن زانو Genu Recurvatum وثبات زانو را فراهم...

قالب دکتر