تنظیمات
1273
Rigid thumb spica: اسپیلنت اسپایکای ترمو پلاستیکی

Rigid thumb spica(A4: اسپیلنت اسپایکای ترمو پلاستیکی حرکات مفاصل انگشت شست را کنترل می کند و در درمان در رفتگی یا نیمه در رفتگی ،...

1124
Soft thumb spica:اسپایکای نرم

Soft thumb spica(A3:اسپایکای نرم در آسیب دیدگی های خفیف شست و نیمه در رفتگی ها و کشیدگی لیگامانهای انگشت شست استفاده می شود.

1188
Rigid short Cockup: کوکاپ ترمو پلاستیکی کوتاه

Rigid short Cockup(A2: کوکاپ ترمو پلاستیکی کوتاه custom mold با قرار دادن مچ دست در حالت Rest position کنترل نسبتا کامل حرکات مچ، در آرتریت...

1190
semi Rigid Cockup: کوکاپ نیمه سخت

semi Rigid Cockup(A1: کوکاپ نیمه سخت از جنس نرم با دوبار سخت در قسمت قدام و خلف دست، حرکات مچ را تا حدودی کنترل می...

قالب دکتر