Knee cage brace(B4

Knee cage brace(B4: این بریس زانو از حرکات غیر ارادی زانو که ناشی از پارگی رباطهای طرفی است جلوگیری می کند و به خاطر ساختمان سختی که دارد کنترل شدیدی را در ناحیه زانو فراهم می کند.