Leather shoe insert(B10

Leather shoe insert(B10: کفی طبی چرمی برای جلوگیری و یا عوارض ناشی از صافی کف پا و یا سایر دفورمیتهای کف پا تجویز می شود.