Minerva(C6

Minerva(C6: این ارتز ترموپلاستیکی سبک برای ثبات بخشیدن به مهره های گردنی و کنترل بیشتری برای حرکات مهره ای بالای سینه و گردن بعد از عمل جراحی و شکستگی های گردنی تجویز می شود.