U.C.B.L(B9

U.C.B.L(B9: این کفی ترموپلاستیکی با قالبگیری از پا custom mold برای جلوگیری و بهبود صافی کف پا و همچنین در کاهش و درمان پلانتاژفاشیاتیس در التهاب فاسیای عمقی کف پا و یا سندرم خار پاشنه تجویز می شود.