بایگانی برچسب برای: زانوي پرانتزي يا Genu Varum چيست؟

زانوی پرانتزی با Genu Varum چیست؟

/
زانوي پرانتزي يا Genu Varum چيست؟ 🔹در حالت عادی وقتی سر پا مس…