تنظیمات
269
Millwwaukee Brace(C14

Millwwaukee Brace(C14: این ارتز هم بصورت custom mold بطور پاسیو و هم به صورت اکتیو و بصورت طولی و عرضی و همچنین با انقباض عضلات...

261
Body jacket(C13

Body jacket(C13: این ارتز که از جنس ترموپلاستیک مطابق با قالب بدن تهیه می شود مانند یک ژاکت از جلو و عقب ناحیه کمر و...

291
Soft T.l.s.o(C12

Soft T.l.s.o(C12:این کمربند طبی نرم با بارهای فنری خلفی برای محدودیت و بی حرکتی مهره های کمری و پشتی به منظور اصلاح وضعیت جهت درمان...

269
Custommold T.l.s.o(C11

Custommold T.l.s.o(C11: این ارتز ترموپلاستیکی به صورت سفارشی از روی قالب پزوتیو بدن تهیه می شود و برای درمان و بی حرکتی ستون مهره ها...

237
Knight Taylor(C10

Knight Taylor(C10: این ارتزها از جنس آلمینیوم سخت برای کنترل و محدود کردن فلکشن و اکستنشن مهره ای کمری و سینه ای و حرکات چرخشی...

245
Jewett brace(CASH BRACE)(C9

Jewett brace(CASH BRACE)(C9:این ارتزها برای کنترل و محدود کردن فلکشن ستون فقرات خاجی ،کمری پشتی و نگه داشتن مهره ای پشتی کمری در هایپراکستنشن تجویز...

238
Rigid L.s.o(C8

Rigid L.s.o(C8: کمربند طبی سخت که از ترمو پلاستیک یا آلمینیوم سخت تهیه می شود، ضمن کنترل خم و راست کردن کمر تا حدودی حرکات...

245
Soft l.s.o(C7

Soft l.s.o(C7:کمربند طبی نرم با بارهای پلاستیکی در اسپاسمها ی عضلات کمری ، دیسکو پاتی ها و دردهای ناحیه کمر تجویز می شود.

226
Minerva(C6

Minerva(C6: این ارتز ترموپلاستیکی سبک برای ثبات بخشیدن به مهره های گردنی و کنترل بیشتری برای حرکات مهره ای بالای سینه و گردن بعد از...

229
Somi brace(C5

Somi brace(C5:این ارتز ازجنس آلمینیوم سخت برای بی حرکتی (استرنو- اکسی پوت- مندیبولار( و ثبات بخشیدن به قسمت های فوقانی مهره ای گردنی تجویز می...

قالب دکتر