Custommold T.l.s.o(C11

Custommold T.l.s.o(C11: این ارتز ترموپلاستیکی به صورت سفارشی از روی قالب پزوتیو بدن تهیه می شود و برای درمان و بی حرکتی ستون مهره ها و کنترل و ثبات در مهره های پشتی و کمری و همچنین مراقبتهای بعد از عمل جراحی برای شکستگیها و ضایعات نخاعی و جراحی های fusion تجویز می شود.