Elbow cage(adjustable joint)

Elbow cage(adjustable joint)(A11: این ارتز ترموپلاستیکی مفصل دار در شکستگی های کندیلهای هومروس و رادیال و درمان در رفتگی مفصل آرنج واسپاسم عضلانی تجویز می شود.