HKAFO(B13

HKAFO(B13: این ارتز علاوه بر محدودیت های حرکتی که ارت KAFO .فراهم می کند بخاطر داشتن مفصل هیپ حرکات ران و لگن را هم تا حد زیادی کنترل می کند.