Jewett brace(CASH BRACE)(C9

Jewett brace(CASH BRACE)(C9:این ارتزها برای کنترل و محدود کردن فلکشن ستون فقرات خاجی ،کمری پشتی و نگه داشتن مهره ای پشتی کمری در هایپراکستنشن تجویز می شود.