Knee immobilizer(B2

Knee immobilizer(B2: این ارتز در بی حرکت نمودن زانو در بیماری اسگودشلترosgood shlatter و برای ثبات زانودر ضرب دیدگی و پیچ خوردگی و درمان صدمات و ضایعات وارد شده به لیگامانها و مینیسکهای زانو و همچنین به عنوان نگه دارنده مناسب بعد از جراحی های لیگامانها-آرتروپلاستی زانو تجویز می شود.