Knee support(B1

Knee support(B1: این زانوبندها برای حمایت و محافظت از زانو بعد از عمل جراحی ،التهاب تاندون پتلا و در درمان ضرب دیدگی، پیچ خوردگی و تورم زانو وهمچنین در عدم ثبات لیگامانهای کروشیت قدامی و خلفی زانو و کمک به درمان آرتروزهای مفصل زانو تجویز می شود.