Knight Taylor(C10

Knight Taylor(C10: این ارتزها از جنس آلمینیوم سخت برای کنترل و محدود کردن فلکشن و اکستنشن مهره ای کمری و سینه ای و حرکات چرخشی و جانبی را نیز کنترل می کند.این ارتزها علاوه بر حمایت بعد از عمل جراحی مهره های پشتی و کمری و شکستگی های این ناحیه تجویز می شود.