Pavlic Harness(B16

Pavlic Harness(B16: این ارتز در درمان و بهبود دررفتگی های مفصل ران CDH برای نوزادان تجویز می شود.