Semi Rigid Collar(C2

Semi Rigid Collar(C2: گردنبند نیمه سخت در درمان آرتروز مهره های گردنی ،درمان التهاب دیسکهای بین مهره ای و درمان کشیدگی و آسیب های گردنی تجویز می شود.