Soft l.s.o(C7

Soft l.s.o(C7:کمربند طبی نرم با بارهای پلاستیکی در اسپاسمها ی عضلات کمری ، دیسکو پاتی ها و دردهای ناحیه کمر تجویز می شود.