پای ضربدری یا ژنووالگوم

پای ضربدری یا ژنووالگوم

/
پای ضربدری همانند پای پرانتزی یک تغییر شکل یا دفورمیتی در مفصل زانو اس…
پای پرانتزی یا ژنوواروم

پای پرانتزی یا ژنوواروم

/
 پای پرانتزی یا ژنوواروم، در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صا…
خصوصیات درد پاشنه چیست؟

خصوصیات درد پاشنه چیست؟

/
درد در زیر پاشنه مهمترین علامت این بیماری است. درد در صبح وقتی…
خارپاشنه

خارپاشنه

/
خارپاشنه درد پاشنه به علل متفاوتی ابجاد میشود ولی شایعترین عل…