پای ضربدری(Genu Valgum)

/
پاي ضربدری(Genu Valgum) پاهای ضربدری مانند پای پرانتزی یک تغییر شکل…