تنظیمات
191
Knight Taylor(C10

Knight Taylor(C10: این ارتزها از جنس آلمینیوم سخت برای کنترل و محدود کردن فلکشن و اکستنشن مهره ای کمری و سینه ای و حرکات چرخشی...

188
Jewett brace(CASH BRACE)(C9

Jewett brace(CASH BRACE)(C9:این ارتزها برای کنترل و محدود کردن فلکشن ستون فقرات خاجی ،کمری پشتی و نگه داشتن مهره ای پشتی کمری در هایپراکستنشن تجویز...

187
Rigid L.s.o(C8

Rigid L.s.o(C8: کمربند طبی سخت که از ترمو پلاستیک یا آلمینیوم سخت تهیه می شود، ضمن کنترل خم و راست کردن کمر تا حدودی حرکات...

196
Soft l.s.o(C7

Soft l.s.o(C7:کمربند طبی نرم با بارهای پلاستیکی در اسپاسمها ی عضلات کمری ، دیسکو پاتی ها و دردهای ناحیه کمر تجویز می شود.

181
Minerva(C6

Minerva(C6: این ارتز ترموپلاستیکی سبک برای ثبات بخشیدن به مهره های گردنی و کنترل بیشتری برای حرکات مهره ای بالای سینه و گردن بعد از...

184
Somi brace(C5

Somi brace(C5:این ارتز ازجنس آلمینیوم سخت برای بی حرکتی (استرنو- اکسی پوت- مندیبولار( و ثبات بخشیدن به قسمت های فوقانی مهره ای گردنی تجویز می...

130
Philadelphia(C3

Philadelphia(C3: این ارتز علاوه بر محدودیت شدید گردنی ،حرکات چرخشی و جانبی سر و گردن را هم محدود می کند و درآسیب های شدید گردنی...

138
Semi Rigid Collar(C2

Semi Rigid Collar(C2: گردنبند نیمه سخت در درمان آرتروز مهره های گردنی ،درمان التهاب دیسکهای بین مهره ای و درمان کشیدگی و آسیب های گردنی...

120
Soft collar(C1

Soft collar(C1: گردنبند طبی نرم در اسپاسمهای عضلانی ناحیه گردن،دردهای گردنی،آرتروز و آسیب های گردنی تجویز می شود.

قالب دکتر